KUMBU一员有限公司

成立于 12/07/2016,营业执照号 3603391662,由同奈省计划投资厅颁发. 

主要活动领域

  • 厂房租赁
  • 民用和工业工程建设
  • 桥梁和道路建设

设项目

桥梁

  • 同奈省龙庆工业园区的道路

Bau Xeo 工业园区的道路,

Bau Xeo 服务中心区的道路

工厂

  • KUMBU工厂 1 – 2018
  • KUMBU工厂 2 – 2019
  • KUMBU工厂 3 – 2020
  • KUMBU AN PHUOC 工厂项目 – 2023 年

联排别墅 别墅

  • Bau Xeo Trang Bom Dong Nai 服务中心区的联排别墅
  • Bau Xeo Trang Bom Dong Nai 服务中心区的别墅

昆布一员有限公司

总部:1559/13/11 Pham Van Thuan, Thong Nhat, Bien Hoa, Dong Nai

热线:0938 677 714 – 0908 511 291

邮箱:kumbu.ltd@gmail.com

网站:kumbu.vn